ZŠ a MŠ Staré Město
ZŠ a MŠStaré Město

Životní situace

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY 2021/22

K zahájení povinné školní docházky se do 1. ročníku základní školy zapisují děti, které do 31. 08. 2021 dovrší 6 let. Požádá-li o to zákonný zástupce dítěte, lze ve stejném termínu zapsat i děti, které jsou tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a dosáhnou šestého roku věku do 30. 06. 2022. 

Zákonný zástupce dítěte, kterému byl v roce 2020 odložen začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, oznámí škole, zdali dítě nastoupí do 1. ročníku na naši školu. Doporučujeme přijít opětovně k zápisu i s dítětem. 

Nepřihlášení dítěte k povinné školní docházce lze stíhat dle zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákonní zástupci dítěte (dále jen rodiče) mají ze zákona právo volby školy. O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy ve správním řízení. 

Při zápisu jsou rodiče povinni předložit:
1. Rodný list dítěte
2. Občanský průkaz (pověřený pracovník školy má v tomto případě právo ověřit údaje z OP rodiče)
3. Vyplněnou přihlášku k základnímu vzdělávání (lze vyplnit na místě, ke stažení zde..)

Podrobné informace k zápisu lze získat telefonicky na tel. 583 239 230 a na webových stránkách školy www.zssm.cz. Těší se na Vás kolektiv pedagogů školy.

Mgr. Bc. Radovan Šikula, ředitel školy

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/22 

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2020/21

Rady pro rodiče ke stažení
Připravenost dítěte na školní docházku
Desatero pro rodiče předškoláka 

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Informace pro rodiče, kteří zvažují odklad povinné školní docházky o 1 rok

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.  (§ 37 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění) 

Jak postupovat v žádosti o odklad:

1/ Žádost se podává v den zápisu do 1. třídy. Vyplnit Žádost o odklad - formulář ke stažení

2/ Doložit potvrzení odborného lékaře (druhá strana formuláře)

3/ Doložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny - formulář ke stažení

4/ Tyto 3 dokumenty doručíte k rukám ředitele školy. 


Bez těchto dokumentů nelze docházku odložit !!

Kontakt na školské poradenské pracoviště:

Pedagogicko - psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje, Husitská 748/12, 78701 Šumperk, tel.: +420 583 215 279
Termín schůzky v poradně si objednejte nejlépe ihned, může to trvat i měsíce !!

Mgr. Bc. Radovan Šikula, ředitel školy

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do šesti let, také děti starší 2 let.
Pro děti, které  dosáhnou věku pěti let, je od 1. září  předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje:
- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,
- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (popřípadě stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce) rozhoduje ředitel školy ve správním řízení. 
Dítě v posledním ročníku mateřské školy, který předchází roku, kdy bude zahájena povinná školní docházka, je osvobozeno od úplaty.

Při zápisu jsou rodiče povinni předložit:
1.Rodný list dítěte
2.Občanský průkaz
3.Vyplněnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání s potvrzením lékaře (ke stažení zde..).

Do MŠ lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
(zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato očkovací povinnost  neplatí pro děti MŠ povinných tj. děti v posledním ročníku MŠ, který předchází roku, kdy bude zahájena povinná školní docházka do ZŠ.

Podrobné informace k zápisu lze získat telefonicky na tel. 583 239 230, přímo v MŠ nebo na webových stránkách školy www.zssm.cz. Těší se na Vás kolektiv pedagogů mateřské školy.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/21

Mgr. Bc. Radovan Šikula, ředitel školy

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve věci zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání

PŘESTUP NA ZŠ a MŠ STARÉ MĚSTO Z JINÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka (formulář ke stažení) může ředitel školy rozhodnout o přestupu žáka z jiné základní školy na ZŠ Staré Město. Žádost se podává písemně k rukám ředitele školy.

Na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka může ředitel školy rozhodnout o uvolnění žáka z výuky pro jiné důvody než zdravotní na dobu delší než je stanovena školním řádem tj. na více než 2 dnů. Kladné rozhodnutí je zpravidla podmíněno stanoviskem třídního učitele a dobrou školní docházkou. Žák a jeho zákonní zástupci se zavazují dohnat zameškané učivo.

Žádost ke stažení


 

UVOLNĚNÍ ŽÁKA Z PŘEDMĚTU

Má-li žák závažné zdravotní problémy, pro které nemůže nemůže absolvovat řádnou výuku, může ředitel rozhodnout o uvolnění žáka z daného předmětu. K žádosti je nutné doložit vyjádření ošetřujícího lékaře žáka. Ředitel školy zároveň rozhodne o náhradním rozvrhu žáka.