ZŠ a MŠ Staré Město
ZŠ a MŠStaré Město, okr. Šumperk

Životní situace

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY 2024/25

PLAKÁT KE STAŽENÍ Typ: PDF dokument, Velikost: 496.13 kB

Vážení rodiče,
zápis do 1. ročníku ZŠ na školní rok 2024/25 proběhne následovně:

Zápis proběhne v úterý 9.dubna 2024 v době od 14:00 - 17:00 hod v budově ZŠ n.Osvobození 106, Staré Město (budova 1. stupně na náměstí) za přítomnosti dětí a rodičů. Zákonný zástupce přinese k zápisu rodný list dítěte a vyplněnou žádost o přijetí (125.81 kB).. (lze vyplnit  na místě).  

Pří zápisu budou rodiče informování o možnosti odkladu školní docházky (§ 37 odst.2. z.č.561/2004 Sb.). Při žádosti o odklad se vyplní i 2. strana žádosti)

O případných změnách budeme informovat na tomto webu.

-------------------------------------------------------------------

K zahájení povinné školní docházky se do 1. ročníku základní školy zapisují děti, které do 31. 08. 2024 dovrší 6 let. Požádá-li o to zákonný zástupce dítěte, lze ve stejném termínu zapsat i děti, které jsou tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a dosáhnou šestého roku věku do 30. 06. 2025. 

Zákonný zástupce dítěte, kterému byl v roce 2023 odložen začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, oznámí škole, zdali dítě nastoupí do 1. ročníku na naši školu. Doporučujeme přijít opětovně k zápisu i s dítětem. 

Zákonní zástupci dítěte (dále jen rodiče) mají ze zákona právo volby školy. O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy ve správním řízení. 

Při zápisu jsou rodiče povinni předložit:
1. Rodný list dítěte
2. Občanský průkaz (pověřený pracovník školy má v tomto případě právo ověřit údaje z OP rodiče)
3. Vyplněnou přihlášku k základnímu vzdělávání (lze vyplnit na místě) Nutný souhlas obou rodičů!

Podrobné informace k zápisu lze získat telefonicky na tel. 583 239 230 a na webových stránkách školy www.zssm.cz. Těší se na Vás kolektiv pedagogů školy.

Mgr. Bc. Radovan Šikula, ředitel školy

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2024/25

Rady pro rodiče ke stažení
Připravenost dítěte na školní docházku
Desatero pro rodiče předškoláka 

*************************************************************************

Důležité upozornění pro zákonné zástupce

Zákonný zástupce je povinen v souladu s § 34a odst. 2 a § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), přihlásit své dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání a povinné školní docházce.

V případě, že zákonný zástupce přihlásí své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání a povinné školní docházce v jiné obci, než v jaké má jeho dítě trvalý pobyt nebo ve škole jiného zřizovatele, je nutno tuto skutečnost oznámit ve spádové škole (škola, která je zřízená v místě trvalého pobytu dítěte).

U dětí s trvalým pobytem ve městě Šumperk, u kterých zákonný zástupce zvolil pro dítě jinou mateřskou a základní školu, než kterou město Šumperk zřizuje, je nutné tuto informaci předat na odbor ŠKV, oddělení školství, Ing. Osladilové (marie.osladilova@sumperk.cz, 727 871 695).

Pokud tyto důležité informace zákonný zástupce nenahlásí, dítě bude vedeno v evidenci dětí, které zákonný zástupce nepřihlásil k zápisu.

Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání a povinné školní docházce ze strany zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona. Za zmíněný přestupek lze uložit pokutu až do výše 5.000,00 Kč.

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Informace pro rodiče, kteří zvažují odklad povinné školní docházky o 1 rok

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.  (§ 37 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění) 

Jak postupovat v žádosti o odklad:

1/ Žádost se podává v den zápisu do 1. třídy. Vyplnit str. 1 a 2 žádosti  - formulář ke stažení  (125.81 kB)

2/ Doložit potvrzení odborného lékaře (druhá strana formuláře)

3/ Doložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny - formulář ke stažení

4/ Tyto 3 dokumenty doručíte k rukám ředitele školy. 


Bez těchto dokumentů nelze docházku odložit !!

Kontakt na školské poradenské pracoviště:

Pedagogicko - psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje, Husitská 748/12, 78701 Šumperk, tel.: +420 583 215 279
Termín schůzky v poradně si objednejte nejlépe ihned, může to trvat i měsíce !!

Mgr. Bc. Radovan Šikula, ředitel školy

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

na školní rok 2024/25 proběhne v úterý 7. května 2024 v době od 14:00 - 17:00 v budově MŠ ve třídě Broučci.

Informace v kostce:

----------------------------------------------------------------------------------

Legislativa:

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do šesti let, také děti starší 2 let.
Pro děti, které  dosáhnou věku pěti let, je od 1. září  předškolní vzdělávání povinné a zdarma. Tato povinnost se vztahuje:
- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,
- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (popřípadě stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce) rozhoduje ředitel školy ve správním řízení. 

Při zápisu jsou rodiče povinni předložit:
1.Rodný list dítěte
2.Občanský průkaz
3.Vyplněnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání s potvrzením lékaře (ke stažení zde.. (135.77 kB)).

Do MŠ lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
(zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato očkovací povinnost  neplatí pro děti MŠ povinných tj. děti v posledním ročníku MŠ, který předchází roku, kdy bude zahájena povinná školní docházka do ZŠ.

Podrobné informace k zápisu lze získat telefonicky na tel. 583 239 230, přímo v MŠ nebo na webových stránkách školy www.zssm.cz. Těší se na Vás kolektiv pedagogů mateřské školy.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/25

Mgr. Bc. Radovan Šikula, ředitel školy

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve věci zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání

PŘESTUP NA ZŠ a MŠ STARÉ MĚSTO Z JINÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka (formulář ke stažení (114.72 kB)) může ředitel školy rozhodnout o přestupu žáka z jiné základní školy na ZŠ Staré Město. Žádost se podává písemně k rukám ředitele školy.

Na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka může ředitel školy rozhodnout o uvolnění žáka z výuky pro jiné důvody než zdravotní na dobu delší než je stanovena školním řádem tj. na více než 2 dnů. Kladné rozhodnutí je zpravidla podmíněno stanoviskem třídního učitele a dobrou školní docházkou. Žák a jeho zákonní zástupci se zavazují dohnat zameškané učivo.

Příkladem je např. uvolnění žáka z důvodu rodinné dovolené v zahraničí apod.

Žádost ke stažení


 

UVOLNĚNÍ ŽÁKA Z PŘEDMĚTU

Má-li žák závažné zdravotní problémy, pro které nemůže nemůže absolvovat řádnou výuku, může ředitel rozhodnout o uvolnění žáka z daného předmětu. K žádosti je nutné doložit vyjádření ošetřujícího lékaře žáka. Žák není z tohoto předmětu hodnocen na vysvědčení. Ředitel školy zároveň rozhodne o náhradním rozvrhu žáka. 

Aktuální počasí

dnes, pondělí 27. 5. 2024
slabý déšť 22 °C 13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 19/9 °C
středa 29. 5. slabý déšť 18/8 °C
čtvrtek 30. 5. slabý déšť 16/10 °C

Svátek

Svátek má Valdemar

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.

Pranostika na akt. den

Déšť o letnicích - slunce na Boží tělo.